BIGPRINT HUNGARY Kft. – Vállalkozó Általános Szerződési Feltételei
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

JELEN ÁSZF KIZÁRÓLAG AZON SZERZŐDÉSES VISZONYOKRA IRÁNYADÓ ÉS ALKALMAZANDÓ, AMELYEKBEN A BIGPRINT HUNGARY KFT, MINT VÁLLALKOZÓ NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE, VALAMINT NYOMDAIPARI TERMÉKEK KIHELYEZÉSÉRE VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET.


 1. 1. Vállalkozó
  1. 1.1. BIGPRINT HUNGARY Kft., 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-958769, Adószám: 11787332-2-43
 2. 2. Megrendelő
  1. 2.1.A Vállalkozót nyomdatermék legyártásával és/vagy nyomdaipari termék kihelyezésével megbízó természetes vagy jogi személy. Vállalkozó és Megrendelő együttesen, mint Felek is említésre kerülhetnek.
 3. 3. Preambulum
  1. 3.1. Az ÁSZF értelmezése szerint a Megrendelő a megrendelés tárgyáról, azaz a legyártandó nyomdatermékekről, valamint egyéb kapcsolódó vagy önálló munkákról és szolgáltatásokról megrendeléseket ad át írásban (személyesen, faxon vagy e-mailen) Vállalkozó részére; a megrendelésekben a Megrendelő a megrendelt nyomdatermékek és egyéb kapcsolódó munkák valamint szolgáltatások műszaki specifikációját külön szövegezett, megrendelés-specifikus dokumentumban, azaz eseti megrendelésekben fogalmazza meg.
  2. 3.2.Az előző bekezdésben definiált megrendelés-specifikus dokumentumok, azaz eseti megrendelések, az ÁSZF szerves mellékletét képezik.
 4. 4. Árajánlat
  1. 4.1.A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő árajánlatkérés igénylését követően, 24 óra leforgása alatt Megrendelő számára írásban (személyesen, faxon vagy e-mailen) eljutatja részletes Vállalkozói árajánlatát.
 5. 5. Megrendelés leadása
  1. 5.1.A Megrendelő az elküldött árajánlat elfogadása esetén, megrendelést küld írásban (személyesen, faxon vagy e-mailen) a Vállalkozónak. A Megrendelő az írásos megrendelésében köteles a Vállalkozó árajánlatában szereplő iktatási számra hivatkozni, illetve megrendelését hivatkozási számmal ellátni, melyet Vállalkozó köteles feltüntetni minden további Megrendelő számára kiállított dokumentumban.
 6. 6. Megrendelés visszaigazolása
  1. 6.1. A Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolást küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a nyomda-termék mennyiségét, a nyomda-termék kivitelezésére vonatkozó adatokat, a technológia szerint szükséges műveleteket, a szállítás időpontját, a szükséges utómunkákat, a termék árát, egyéb felmerülő költségeket, valamint mellékeli a jelen ÁSZF-et. A megrendelés csak abban az esetben érvényes, amennyiben a Vállalkozó azt visszaigazolta. A megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg a Felek között vállalkozási szerződés („Szerződés”) jön létre.
  2. 6.2. A megrendelés visszaigazolásával az ÁSZF a felek között létrejött Szerződés részévé válik.
  3. 6.3. A megrendelésről szóló visszaigazolás átvételével Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, az abban foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el.
  4. 6.4. Amennyiben felek az ÁSZF-től el kívánnak térni, azt külön írásbeli megállapodásban tehetik meg, ennek hiányában az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.
 7. 7. Megrendelés tartalma – műszaki specifikáció
  1. 7.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozót minden, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információval ellátni. Így különösen fontos, hogy átadásra kerüljön a digitális grafikai fájl neve és egyéb jellemzői, valamint a grafikai fájl tárolásának pontos helye (mappa/meghajtó/adattároló /szerver).
  2. 7.2. A megrendelt vizuál-kommunikációs nyomdatermékre vonatkozóan kötelező pontosan és egyértelműen rögzíteni a munka megnevezését, a rendelt mennyiséget (darab, ív, példány, oldalterjedelem, stb.), és a munka felületét / méretét, továbbá rögzíteni szükséges a nyomathordozó alapanyag jellemzőit (pontos fajtája / típusa, súlya, vastagsága, stb.) illetve egyéb a megrendelt nyomdatermékre vonatkozó ismérveket, amelyet a Megrendelő szükségesnek érez megadni, a nyomdatermék az elvárt módon és minőségben való előállításához.
  3. 7.3. A Megrendelőnek munkánként specifikálnia kell az utómunka / kötészet részleteit (gyűrűzés, hegesztés, szélerősítés, varrás, laminálás, lakkozás, kasírozás, applikálás, méretre vágás, kihelyezés, csomagolás, stb.). Fontos, hogy kiemelten legyen kezelve a megrendelt nyomdatermék elkészítési / szállítási határideje, szállítási helye és a szállításról intézkedő fél megnevezése.
  4. 7.4. A Vállalkozó alapértelmezettként feltételezi, hogy a Megrendelő tisztában van az általa megrendelt nyomdatermék elvárható nyomdaipari jellemzőivel és az elkészítéséhez alkalmazott nyomda-technológiai procedúrákkal. A megrendeléssel kapcsolatos, Vállalkozó számára átadni szükséges információk keretén belül figyelni kell, hogy egyértelműen meghatározva legyen a nyomda-technikai kivitelezés módja (a megrendelt vizuál-komunikációs terméktől elvárt kültéri / beltéri minőség és az alkalmazott nyomtatási technológia), melynek tartalmáról, amennyiben az megrendelő számára szükséges, a Megrendelő köteles megkövetelni a teljes felvilágosítást.
  5. 7.5. A kellő nyomda-technológiai felvilágosítás megkövetelésének elmulasztásából adódó minden kár (különösen, de nem kizárólagosan a hibás minőségre, mennyiségre, méretre, kihelyezésre, stb. vonatkozó utólagos kifogásokból eredő károk) a Megrendelőt terhelik.
 8. 8. Teljesítés
  1. 8.1. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott, vagy a Megrendelő által elfogadott grafikai dokumentációból dolgozik. A Megrendelő a megrendeléssel együtt adja át a Vállalkozónak a vizuál-kommunikációs nyomdatermék elkészítéséhez szükséges grafikai anyagot. A grafikai anyag átadása digitális adat / grafikai fájl formájában, valamint szín minta / proof / chromaline, stb. csatolásával történik; a grafikai anyag előkészítését a Prepress_Útmutató a grafikai fájlok előkészítéséhez nevű BIGPRINT dokumentum szerint szükséges a Megrendelő által elvégezni / elvégeztetni.
  2. 8.2. Ha a megrendeléssel egy időben a Megrendelő a szükséges grafikai anyagot nem tudja biztosítani, azt a megrendelésben megjelölt határidő lejártáig kell a Vállalkozó részére átadnia; a megjelölt határidő túllépése a megrendelés automatikus meghiúsulását eredményezi, amelyért a Vállalkozót semmilyen nemű felelősség nem terheli.
  3. 8.3. A Vállalkozó a megkésve leadott grafikai anyag miatt meghiúsult megrendelés újbóli elvégzéséhez, csak új, a Megrendelő és a Vállalkozó által közösen elfogadott és a megrendelésben feltüntetett teljesítési határidő elfogadása után fog hozzá.
  4. 8.4. A Megrendelő által megrendelt nyomdatermék elkészítéséhez Vállalkozó részére átadott digitális grafikai adatnak, valamint minden egyéb, a Megrendelő által leadott grafikai anyagnak nyomtatásra / reprodukálásra, illetve feldolgozására való alkalmasságának az elbírálása a Vállalkozó feladata. A grafikai anyag alkalmatlansága esetén, a Vállalkozó jogosult a Megrendelő megrendelését visszautasítani.
  5. 8.5. Amennyiben Vállalkozó bármilyen okból a megrendelésnek nem tud eleget tenni, ezt a tényt köteles a megrendelés kézhezvételétől számított két munkanapon belül írásban (személyesen, faxon, e-mailben) közölni a Megrendelővel.
  6. 8.6. Amennyiben a Megrendelő által átadott digitális grafikai anyagok nem megfelelőek, és ezek javítását Megrendelő a Vállalkozóval kívánja elvégeztetni, úgy az ezzel felmerülő költségek is a Megrendelőt terhelik. Vállalkozó mindaddig nem köteles a megrendelést visszaigazolni, amíg a digitális anyagok javításának költségeiben a Felek nem egyeztek meg.
  7. 8.7. A Vállalkozó a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat, és/vagy teljesítési segédeket igénybe venni, továbbá közvetített szolgáltatást végezhet.
  8. 8.8. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a Megrendelőnek az eseti megrendelésben megjelölt székhelye-telephelye, ha a Vállalkozó a szállítást saját vagy bérelt fuvareszközzel, szállítási díj ellenében bonyolítja le, egyéb esetben pedig a Vállalkozó által megjelölt értesítési cím: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
  9. 8.9. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése utáni 5 munkanapon belül az árut nem veszi át, a Vállalkozó jogosult a vételár kiszámlázására raktározási nyilatkozat alapján. A felmerülő tárolási költség, (a megrendelt áru méretétől függően 2.000-10.000 Ft/nap+ÁFA) a Megrendelőt terheli és e költségek előzetes bejelentés nélkül kiszámlázásra kerülnek. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen alpontban megjelölteket elfogadja, arról Vállalkozó külön tájékoztatta, és az abban foglaltak a Szerződés részévé válnak.
  10. 8.10. A nyomdatermékek minősége, a szabvány eltérő rendelkezése hiányában akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatnál a hibás mennyiség 2,5 %-nál nem több.
  11. 8.11. A Megrendelő a termék átvételével elismeri, hogy a termék a szerződésben meghatározott minőséggel bír, továbbá tisztában van a megrendelt termék műszaki tulajdonságaival.
  12. 8.12. Amennyiben a nyomdatermék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmaz, amit a Megrendelő átvételkor nem ismerhetett fel, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de maximum a teljesítést követő 8 napon belül köteles kifogását a Vállalkozóval közölni; a Vállalkozó 3 napon belül köteles a hibás nyomdaterméket javítani vagy újragyártani.
 9. 9. Kihelyezés
  1. 9.1. A Megrendelő jogosult a nyomdatermékek kihelyezésére vonatkozóan is megrendelést adni a Vállalkozónak. A Megrendelő kihelyezésre vonatkozó megrendelése esetén, Megrendelő köteles a kihelyezéssel kapcsolatos adatok meghatározására terméktípusonként – a kihelyezendő termékek száma, mérete, a kihelyezés célterülete és időtartama; a felsorolt adatok átadása a Vállalkozó számára írásban (személyesen, faxon, e-mailben) történik. A Vállalkozó a megrendelést követő 3 munkanapon belül nyilatkozik a kihelyezés teljesítésének elvállalásáról, továbbá arról, hogy azt a Megrendelő által igényelt kondíciókhoz képest milyen feltételekkel tudja teljesíteni. Amennyiben a termékek kihelyezését a Vállalkozó végzi úgy a kihelyezési szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás és a számla kiállítása, a nyomdatermékek kihelyezésének igazolása után (szemrevételezés, jegyzőkönyv vagy fotó), valamint a kihelyezési felületekre vonatkozó szerződések bemutatását követően kerül sor.
  2. 9.2. A Vállalkozó a kihelyezésre vonatkozó megrendelést elutasíthatja
  3. 9.3. Amennyiben a Megrendelő végzi / végezteti a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért kizárólag a Megrendelő a felelős.
  4. 9.4. Megrendelő a jelen ÁSZF átvételével egyidejűleg nyilatkozik, hogy a megrendelt termékek szakszerű kihelyezésével kapcsolatos felvilágosítást a Vállalkozótól megkapta.
  5. 9.5. A Megrendelőnek megfelelő minőségben átadott nyomdatermékek esetében, ha a Megrendelő által végzett / végeztetett hibás kihelyezés által a nyomdatermékek elveszítik kereskedelmi, vizuál-kommunikációs értéküket, a Megrendelőnek ebből eredő káráért a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal.
  6. 9.6. Abban az estben, ha a kihelyezésre vonatkozó megbízást a Vállalkozó elutasítja, vagy azt csak más, a Megrendelőnek nem megfelelő feltételekkel tudná teljesíteni, és emiatt a Megrendelő a kihelyezésre vonatkozó megbízást harmadik félnek adja ki, azaz a kihelyezést nem a Vállalkozó végzi, úgy a hibás kihelyezéssel és a nyomdatermék kereskedelmi, valamint vizuál-kommunikációs értékcsökkenésével kapcsolatban, és a Megrendelő számára ebből keletkező károk vonatkozásában kizárt a Vállalkozó felelősségének megállapítása.
  7. 9.7. A kihelyezéssel, vagy annak késedelmével összefüggésben keletkező olyan károkat, amelyekért egyik Fél sem felelős – különösen vis major, a Felek érdekkörén kívül álló események bekövetkezése esetén – a Megrendelő viseli.
  8. 9.8. Kihelyezés esetén Megrendelő felelőssége, hogy a megrendelt vizuál-kommunikációs nyomdaipari termék kihelyezésének helyét előzetesen megtekintette, a hatályos jogszabályok szerinti alkalmasságát felmérte, Vállalkozó a kihelyezésre szolgáló felület rendeltetésszerű használatának alkalmasságáért nem szavatol. Vállalkozó a kihelyezésre szolgáló felülettel kapcsolatban nem felel harmadik személyek magatartásáért, valamint nem felel az abban –rajta kívül álló okból- bekövetkező károkért.
  9. 9.9. Vállalkozó nem felel semmilyen olyan, nem a megrendelt termékben keletkezett kárért vagy elmaradt haszonért, amely a hibás teljesítéssel összefüggésben a Megrendelőnél keletkezett.
 10. 10. Megrendelő utasítási jogai
  1. 10.1. A megrendelés kivitelezése alatt a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő hibás utasításaiból eredő károkért Vállalkozó nem vállal felelősséget.
  2. 10.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a megrendelés bárminemű eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.
  3. 10.3. Ha a Megrendelő gyártásra alkalmatlan grafikai anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgátat megfelelő grafikai anyagot, illetve követeli az eredeti grafikai anyagból való gyártást, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Az elállásból eredően a Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő kárért a Vállalkozót felelősség nem terheli.
  4. 10.4. Ha a Megrendelő továbbra is kitart az általa eredetileg szolgáltatott, nem megfelelő grafikai anyag alapján, illetőleg a hibás utasítása szerint a nyomdatermék kivitelezése mellett, a Vállalkozó a megrendelés kivitelezését a Megrendelő kockázatára végzi el és nem vállal semmilyen jellegű garanciát, valamint a hibás utasításból eredő mindennemű kárért a Megrendelő felel.
 11. 11. Felelősség:
  Felek megállapodnak, hogy kizárják a Vállalkozó felelősségét minden elmaradt haszonból, megtakarításban beállt veszteségből, a Megrendelő jó hírnevének és üzleti hírnevének csökkenéséből eredő bármilyen kárért, amely a Vállalkozó termékeivel kapcsolatban Megrendelőnél vagy harmadik személynél keletkezett, abban az esetben is, amennyiben Vállalkozó tudomással bírt ezen károk felmerülésének lehetőségéről.
 12. 12. Szerzői jogok
  1. 12.1. Vállalkozónak átadott anyagok szerzői joga a Megrendelőt illeti.
  2. 12.2. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a gyártott nyomdatermékkel kapcsolatban harmadik személy által támasztott bármilyen szerzői jogi, tulajdonjogi vagy személyiségi jogi igénnyel szemben.
 13. 13. Díjazás
  1. 13.1. A Vállalkozót a megrendelés teljesítéséért vállalkozási díj illeti meg, melynek összege az eseti megrendelésben szereplő összeg. A vállalkozási díj tartalmazza a Vállalkozónak a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségét. Vállalkozó jogosult a vállalkozási díjon felül a megrendelés teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítésére.
  2. 13.2. A Vállalkozó a megrendelés teljesítését követően teljesítési igazolás, vagy átvételi elismervény, vagy szállítólevél alapján jogosult a vállalkozási díjról számlát kiállítani, és a Megrendelőnek benyújtani. Vállalkozó teljesítési igazolás hiányában is jogosult a vállalkozási díjról számlát kiállítani Megrendelő részére, amennyiben a megrendelt nyomdatermék, a rendelt minőségben, mennyiségben és a megrendelésben rögzített határidőre átadásra került.
  3. 13.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számláján feltüntetett összeget kiegyenlíteni a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással, a számlán szereplő határidő lejártáig.
  4. 13.4. 30 napon túli késedelem esetén Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, míg a tartozás rendezésre nem kerül. Vállalkozó a teljesítés felfüggesztéséből eredően semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik Megrendelő felé.
  5. 13.5. A Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítés estén a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak, valamint 15.000,- (azaz tizenötezer) Ft behajtási költségátalányt, mely a késedelembe esés időpontjától esedékes.
  6. 13.6. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő mindaddig nem jogosult az 14. pont szerinti, esetleges jótállási jogait érvényesíteni, amíg a vállalkozási díjat, annak a 13.5. pontban megjelölt mértékű késedelmi kamatait, illetve a behajtási költségátalányt a Vállalkozónak meg nem fizette
  7. 13.7. Megrendelő elfogadja, hogy Vállalkozó elektronikus számlát állít ki.
 14. 14. Garanciális feltételek
  1. 14.1. A Vállalkozó a legyártott nyomdatermékekre kizárólag színtartóssági garanciát vállal; az általános színtartóssági feltételek a főbb alaptípusokra a következők:
   - PVC molinó: 36 hónap
   - Reklámháló: 36 hónap
   - Öntapadó fóliák alaptípusai: 24 hónap
   Ettől hosszabb színtartósági garanciális feltételekre minden esetben, pontos kiegészítő információk birtokában kerülhet sor.
  2. 14.2. Megrendelő tisztában van a ténnyel, hogy enyhe színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsát színmintát - proof, chromalin, Pantone kód -, abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. A színminta hiányában a Vállalkozó semmiféle szín-helyességi garanciát nem vállal és a nyomdatermék kivitelezése / nyomtatása a nyomdagépek alap-beállításai szerint történnek.
  3. 14.3. A Vállalkozó hibás teljesítés esetén csak és kizárólag a hibás nyomdatermék újragyártását, vagy lehetőség szerint, javítását vállalja; bármely egyéb pénzbeli kompenzációra, vagy visszatérítésre Vállalkozó nem köteles.
 15. 15. Felmondás
  Vállalkozó jogosult – anélkül, hogy emiatt bárminemű kártérítési felelősség terhelné – a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a) a Megrendelő bármely, a jelen ÁSZF-ből, valamint a Felek közötti egyéb megállapodásból származó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Vállalkozó valamely jogát megsérti; b) amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végrehajtási, kényszertörlési, végelszámolási, csődeljárási vagy egyéb, a fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárás indul. Azonnali hatályú felmondás esetén a Megrendelő minden fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé és követelhetővé válik
 16. 16. Záró rendelkezések
  1. 16.1. Azokban az esetekben, ahol jelen szerződés a Felek nyilatkozatának érvényességét írásbeli alakhoz köti, írásbeli nyilatkozatnak kell tekinteni az e-mail üzenetet is. Az írásbeli nyilatkozat hatályai a másik Fél által történő átvételt követően állnak be.
  2. 16.2. Vis maior minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, stb.), és a szerződésteljesítést befolyásolja. A szerződés szempontjából Vis majornak tekintendő, különös tekintettel a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarok. Vis major előfordulása estén a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ebben az értesítésben meg kell nevezni a Vis major pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis major 1 (egy) hétnél hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben ezek a tárgyalások 1 (egy) héten belül nem vezetnek eredményre, bármely Félnek jogában áll a szerződéstől elállni. Ha a Felek a megrendeléstől Vis major miatt állnak el, a megrendelés megszűnésével kapcsolatosan esetlegesen felmerült kárát és költségét mindegyik Fél maga viseli.
  3. 16.3. Vállalkozó az ÁSZF módosításának jogát fenntartja.
  4. 16.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. Felek esetleges jogvitájuk esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

A Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kitételeit tudomásul veszi és a Megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja.
Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy Vállalkozó az ÁSZF 8.9., 9.4., 9.9., 11., 13.4., 13.6. és 15. pontjairól külön tájékoztatja, és az ezen pontban foglalt feltételeket Megrendelő elfogadja.

 
Utolsó frissítés időpontja: 2017.12.06 13:07:17