BIGPRINT ROMANIA PRINTING HOUSE SA – Condiții Contractuale Generale (CCG)

 

PREZENTELE CONDIŢII CONTRACTUALE GENERALE SUNT RELEVANTE ŞI SE APLICĂ EXCLUSIV LA ACELE RELAŢII CONTRACTUALE, ÎN CARE BIGPRINT ROMANIA, CA PRESTATOR/PRODUCATOR, ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNDEPLINIREA PRESTAŢIILOR DIN BRANȘA TIPOGRAFICĂ ŞI / SAU PENTRU EXECUTAREA PRODUSELOR TIPOGRAFICE, PRECUM ŞI PENTRU MONTAREA / AMPLASAREA / EXPUNEREA PRODUSELOR TIPOGRAFICE.

 

1.      Prestator

1.1    BIGPRINT ROMANIA PRINTING HOUSE SA, 013981 București, Str. Biharia Nr. 66-77, Corp I1, Nr. Ordine reg. com. J40/9282/2005.

 

2.      Beneficiar

2.1    Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică care însărcinează Prestatorul cu executarea produselor tipografice și / sau montarea produselor tipografice.

 

3.      Preambul

3.1    În accepțiunea Condițiilor Contractuale Generale de mai jos, beneficiarul înaintează comenzi în scris (personal, prin fax sau e-mail) Prestatorului despre obiectul comenzii, respectiv despre produsele tipografice necesare de imprimat, precum și despre lucrările sau prestațiile conexe sau individuale; în aceste comenzi, beneficiarul redactează specificațiile tehnice ale produselor tipografice și ale diverselor lucrări comandate într-un document aparte specific comenzii, respectiv în comenzi individuale nespecifice.

         În cele ce urmează, serviciile / produsele tipografice ce urmează a fi comandate / executate, în cursul execuției acestora vor fi denumite în mod uniform sub termenul “lucrări”.

3.2    Documentele specifice comenzilor, respectiv comenzile individuale, definite în paragraful anterior, formează părți integrale ale Condițiilor Contractuale Generale.

 

4.      Oferta

4.1    Prestatorul se angajează ca în termen de 24 ore de la cererea de ofertă din partea Beneficiarului, va transmite Beneficiarului în scris (personal, în prin fax sau e-mail) oferta detailată a Prestatorului.

 

5.      Plasarea comenzii

5.1    În cazul acceptării ofertei transmise, Beneficiarul va trimite Prestatorului o comandă în scris (personal, prin fax sau e-mail). În comanda scrisă, Beneficiarul va fi obligat să facă referire la numărul de înregistrare din Oferta Prestatorului, respectiv să includă în comanda emisă la loc vizibil acest element de identificare al lucrării. Prestatorul va fi de asemeni obligat să indice acest număr în toate celelalte documente completate pentru Beneficiar.

 

6.      Confirmarea comenzii

6.1    În termen de 1–3 zile de lucru de la primirea comenzii, Prestatorul trimite confirmare Beneficiarului, care conține cantitățile produselor tipografice, datele referitoare la execuția acestora, fazele/procedurile de urmat conform tehnologiei, data de livrare, lucrările post-imprimare necesare, prețul produselor, precum și alte cheltuieli ivite. Comanda se consideră valabilă numai în cazul în care este confirmată de către Prestator.

 

7.      Conținutul comenzii – specificații tehnice

7.1    Beneficiarul va fi obligat să furnizeze Prestatorului toate informațiile necesare pentru îndeplinirea comenzii. Astfel va fi deosebit de important ca numele și alte caracteristici ale fișierului grafic digital să fie trecute în clar, fără echivoc, precum și locul exact de stocare al fișierului (folder / unitate HDD / memory stick / server).

7.2    În privința produsului tipografic dedicat comunicării vizuale, este obligatorie indicarea precisă a tipului de produs, a cantității comandate (numărul de piese, exemplar, cantitatea, etc.), suprafața / dimensiunile lucrării, precum și caracteristicile materialului suport de imprimare (felul și tipul exact, greutatea, grosimea etc.), precum și alte caracteristici referitoare la produsul tipografic comandat, care sunt considerate importante de către Beneficiar pentru producerea produsului tipografic la parametrii preconizați și calitatea așteptată.

7.3    Beneficiarul trebuie să precizeze cu maximă precizie pentru fiecare lucrare, detaliile lucrărilor post-imprimare / legătorie (capsare, sudare, întărirea marginilor, coasere, laminare, lăcuire, cașerare, aplicare, tăiere dreaptă la dimensiuni, precum și tăiere pe contur la forma dorită, ambalare, condițiile exacte de livrare, etc.).

7.4    Prestatorul presupune că este de la sine înțeles, ca Beneficiarului îi sunt clare parametrii previzionați al produsului tipografic comandat, precum și procedurile tipografice-tehnologice aplicate la producerea acestuia. În cadrul informațiilor legate de comandă și necesare a fi predate Prestatorului, este importantă determinarea categorică a modului de execuție tipografic-tehnic (cerințele de calitate indoor / outdoor la care va urma să fie utilizat produsul tipografic dedicat comunicării vizuale, precum și tehnologia de imprimare care urmează să fie folosită); despre conținutul parametrilor tehnologici, dacă este necesar pentru Beneficiar, Beneficiarul este obligat să solicite lămuriri depline.

7.5    Orice daune/obiecții ulterioare referitoare la calitatea precară, cantitatea greșită, dimensiunea greșită, amplasarea/expunerea greșită, etc., provenite din omisiunea solicitării clarificărilor tehnologice de cuviință, vor fi suportate de Beneficiar.

 

8.      Realizarea / execuția

8.1    Prestatorul execută/lucrează din materialul grafic și documentația grafică pusă la dispoziție de Beneficiar, respectiv acceptată de Beneficiar.

         Odată cu plasarea comenzii, Beneficiarul va preda Prestatorului materialul grafic necesar pentru execuția produsului dedicat comunicării vizuale. Predarea materialului grafic va avea loc în formă digitală / fișier grafic, anexând mostră de culoare / proof / chromaline,  etc.; pregătirea prepress / DTP al materialului grafic cade în sarcina exclusivă a Beneficiarului, și va fi realizată în conformitate cu documentația / standardele BIGPRINT.

8.2    Dacă Beneficiarul nu poate să asigure materialul grafic necesar concomitent cu lansarea comenzii, atunci materialul grafic trebuie să fie predat Prestatorului până cel târziu la expirarea termenului de predare din comandă; în cazul depășirii termenului indicat, comanda va fi anulată în mod automat. Între termenul de start al producției și termenul final al predării materialului grafic este necesar să fie asigurat un interval minim de 24 ore.

8.3    Relansarea unei comenzi anulate din cauza predării întârziate a materialului grafic, poate fi demarată de către Prestator numai după stabilirea unui nou termen de finalizare acceptat în comun de Beneficiar și Prestator, precum și fixat în comandă.

8.4    Verificarea datelor grafice digitale și a altor materiale grafice predate de Beneficiar Prestatorului pentru producerea produsului tipografic comandat, în ceea ce privește pretabilitatea la imprimare / tipărire / reproducție, respectiv la procesele de prelucrare, cade în sarcina Prestatorului. În cazul în care materialului grafic nu este pretabil la imprimare, Prestatorul este îndreptățit să refuze executarea comenzii plasate de către Beneficiar.

8.5    Dacă Prestatorul nu este în măsură să execute comanda dintr-un motiv oarecare, atunci va fi obligat să comunice acest lucru Beneficiarului până la sfârșitul zilei de lucru de după primirea comenzii (personal, prin fax sau e-mail).

8.6    În cazul în care materialul grafic asigurat/predat de către Beneficiar nu este corespunzător, adică nu este pretabil pentru imprimare, Beneficiarul poate solicita Prestatorului să intervină în materialul grafic cu unelte prepress / DTP specifice. În acest caz costurile cauzate de intervenția prepress / DTP vor fi suportate exclusiv de către Beneficiar. Prestatorul nu are obligația de a confirma comanda, până nu au fost stabilite și acceptate costurile intervenției prepress / DTP de către Beneficiar.

8.7    Prestatorul este îndreptățit să angajeze subcontractori și / sau terți, precum poate să execute prestări servicii de intermediere.

8.8    Locul livrării și preluării cantitative și calitative pentru produsele comandate este sediul principal sau secundar al Beneficiarului, după cum este precizat în comandă, în cazul în care livrarea este efectuată de Prestator în schimbul unei taxe de transport cu mijlocul de transport propriu sau închiriat; în toate celelalte cazuri locul preluării cantitative și calitative este sediul Prestatorului: 013981 București, Str. Biharia Nr. 66-77, Corp I1.

8.9    În cazul în care Beneficiarul nu ridică produsele comandate în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea Prestatorului, Prestatorul va fi îndreptățit la facturarea contravalorii produselor pe baza fișei de magazie. În funcție de dimensiunile mărfurilor comandate, costurile de depozitare (10-30 EUR/zi+TVA) vor fi suportate de către Beneficiar; aceste costuri de depozitare vor fi facturate fără notificare prealabilă. Beneficiarul declară în mod expres că acceptă necondiționat cele stipulate în prezentul paragraf, prezentele condiții i-au fost prezentate în mod clar de către Prestator, și ia la cunoștință că cele stipulate aici fac parte integrantă din Contract. 

8.10  În lipsa altor standarde, calitatea produselor tipografice livrate este conformă cu parametrii de calitate vizați de Beneficiar, dacă la o sondare aleatoare cantitatea defectă nu este mai mare de 2,5%.

8.11  Odată cu preluarea produselor tipografice, Beneficiarul recunoaște că produsul tipografic dispune de calitatea determinată în contract, și este în cunoștință de cauză privind caracteristicile tehnice ale produsului tipografic comandat.

8.12  Dacă la livrarea produsului tipografic, acesta conține o defecțiune latentă, care n-a putut fi identificată de Beneficiar cu ocazia preluării, atunci în timpul cel mai scurt, în funcție de circumstanțele date, dar nu mai mult de 8 zile de la livrare, Beneficiarul va fi obligat să comunice Prestatorului obiecțiile sale; Prestatorul este obligat să repare sau producă din nou produsul tipografic în termen de 3 zile.

 

9.      Montarea / Amplasarea / Expunerea

9.1    Beneficiarul este îndreptățit să comande de la Prestator de asemeni montarea / amplasarea / expunerea produsului tipografic comandat. În cazul unei comenzi referitoare la amplasare, Beneficiarul este obligat să fixeze datele legate de amplasare pe fiecare tip de produs – numărul, dimensiunea produselor de amplasat, domeniul destinat și durata amplasării / expunerii; predarea datelor la care se face referire Prestatorului se va face în scris (personal, prin fax sau e-mail). În termen de 3 zile de lucru de la lansarea comenzii, Prestatorul se va pronunța în privința acceptării serviciilor de montare / amplasare / expunere, precum și asupra condițiilor, în care poate realiza comparativ cu condițiile solicitate de Beneficiar. Dacă amplasarea / expunerea produselor este efectuată de Prestator, atunci procesul verbal de îndeplinire, referitor la prestațiile de amplasare, precum și emiterea facturii vor avea loc după confirmarea montării / amplasării / expunerii produselor tipografice (inspecție, proces verbal sau fotografie), și după prezentarea contractelor referitoare la suprafețele de amplasare / expunere.

9.2    Antreprenorul poate să refuze comanda referitoare la montare / amplasare / expunere în caz de forță majoră, de ex. dacă vremea nu este corespunzătoare.

9.3    Dacă montarea / amplasarea / expunerea este efectuată de Beneficiar, atunci el însuși va fi răspunzător pentru daunele produse de amplasarea / expunerea neprofesionistă sau pentru daunele legate de amplasarea / expunerea nelegală.

9.4    Împreună cu luarea la cunoștință a Condițiilor Contractuale Generale, Beneficiarul declară că a fost informat de Prestator privitor la condițiile tehnice specific pentru montarea / amplasarea / expunerea produselor tipografice dedicate comunicării vizuale.

9.5    În cazul unor produse tipografice care au fost predate Beneficiarului la calitate corespunzătoare, și dacă aceste produse își pierd valoarea comercială, ca suport al marketingului dedicat comunicării vizuale, ca urmare a amplasării incorecte efectuate de Beneficiar sau de altcineva angajat de Beneficiar, atunci Antreprenorul nu-și asumă nici o garanție pentru eventualele daune ale Beneficiarului, daune provenite dintr-o astfel de amplasare / expunere greșită.

9.6    Dacă comanda legată de montare / amplasare este refuzată de Prestator, sau dacă acesta poate să ducă la bun sfârșit comanda numai cu alte condiții, neacceptabile pentru Beneficiar, și ca urmare comanda de montare / amplasare este dată de Beneficiar unui terți, respectiv amplasarea nu va fi efectuată de Prestator, atunci stabilirea responsabilității Prestatorului este exclusă pentru diminuarea valorii comerciale sau valorii de marketing dedicat comunicării vizuale a produsului tipografic, precum și pentru daunele produse de o astfel de amplasare.

9.7    Daunele produse în legătură cu montarea / amplasarea / expunerea cu întârziere vor fi suportate de Beneficiar, dacă nici o parte nu este responsabilă pentru ele, mai ales în caz de forță majoră sau producerea unor evenimente în afara controlului părților.

9.8    În cazul solicitării montării / amplasării / expunerii, Beneficiarul va fi obligat să inspecteze în prealabil locul montării / amplasării produsului tipografic dedicat comunicării vizuale, să aprecieze conformitatea cu legislația în vigoare. Prestatorul nu garantează pentru suprafața destinată montării / amplasării, și nici pentru comportarea unor terți în legătură cu suprafața de amplasare, și nici pentru daunele produse în sau pe această suprafață.

9.9    Prestatorul nu este răspunzător pentru pagubele cauzate produsului tipografic executat, respectiv pentru orice pierderi financiare, datorate montării / amplasării / expunerii defectuoase de către Beneficiar.

 

10.    Drepturile de instrucțiune ale Beneficiarului

10.1  În timpul execuției comenzii, Prestatorul va fi obligat să facă demersuri conform instrucțiunilor Beneficiarului. Prestatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daunele produse de instrucțiunile eronate ale Beneficiarului.

10.2  Prestatorul este obligat să anunțe Beneficiarul despre orice circumstanță, care ar putea periclita sau împiedica în orice fel rezultatul comenzii sau îndeplinirea acesteia la termenul necesar. Prestatorul răspunde pentru daunele produse de omisiunea anunțării Beneficiarului.

10.3  Dacă Beneficiarul furnizează material grafic nepotrivit producției sau dă instrucțiuni inoportune sau neprofesionale, atunci Prestatorul este obligat să-i atragă atenția asupra acestui lucru. Dacă însă Beneficiarul își menține instrucțiunile în ciuda avertizării, sau dacă nu furnizează material grafic corespunzător, respectiv ordonă continuarea producției din materialul grafic inițial, atunci Prestatorul va fi îndreptățit să abandoneze contractul.

10.4  Dacă Beneficiarul insistă mai departe asupra execuției produsului tipografic pe baza  

         materialului grafic necorespunzător, furnizat inițial, respectiv conform instrucțiunilor sale     

         eronate, Prestatorul va realiza execuția comenzii pe riscul Beneficiarului, și nu-și asumă

         nici un fel de garanție.

 

 11.     Răspundere

           Părțile, de comun acord, exclud responsabilitatea Prestatorului privind orice pierdere de    

           profit, pierdere din economii realizate, pierderi ce provin din diminuarea bunului    

           renume, precum și al renumelui comercial al Beneficiarului, care au provenit în legătură  

         cu produsele Prestatorului direct la Beneficiar sau la o terță persoană, chiar și în cazul în

         care Prestatorul avea cunoștință privitor la posibilitatea apariției acestor daune.

 

12.    Drepturile de autor

12.1  Drepturile de autor asupra materialelor predate Prestatorului rămân în posesia Beneficiarului.

12.2  Prestatorul nu își asumă responsabilitatea în legătură cu produsele tipografice produse, în privința oricărei revendicări ridicate de terți pentru dreptul de autor, drepturi de proprietate sau în privința oricărei revendicări a persoanelor juridice.

 

13.    Tarif execuție / Contravaloare produs

13.1  Prestatorul este îndreptățit la tarif execuție / contravaloare produs pentru execuția comenzii, a cărei sumă figurează în comanda originală. Tariful de execuție / contravaloarea produsului cuprinde costurile ivite la Prestator în legătură cu execuția comenzii. În afară de tariful de execuție / contravaloarea produsului, Prestatorul este îndreptățit la compensarea tuturor celorlalte cheltuieli eventual ivite în legătură cu îndeplinirea comenzii.

13.2  Antreprenorul va fi îndreptățit să emită factură despre privind tariful de execuție/ contravaloarea comenzii după execuția comenzii, și anume pe baza Avizului de expediție sau Procesului Verbal de predare. Prestatorul va fi îndreptățit să emită factură Beneficiarului privind tariful de execuție/ contravaloarea comenzii chiar și în lipsa Avizului de expediție sau a Procesului verbal de predare, dacă produsul tipografic comandat a fost predat în cantitatea, calitatea comandată și până la termenul fixat în comandă.

13.3  Beneficiarul va fi obligat să achite suma indicată pe factura Prestatorului, prin transfer în contul bancar al Prestatorului, până la termenul indicat pe factură.

13.4   În cazul întârzierii de plată de peste 30 de zile, Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda  

         obligațiile contractuale ce le are fată de Beneficiar, până când creanțele depășite ca termen  

         nu vor fi stinse. Prestatorul nu are nicio răspundere pecuniară față de Beneficiar, pentru  

         pagubele cauzate ca urmare a suspendării obligațiilor contractuale din motivele arătate  

         mai înainte.

13.5  În cazul plății întârziate de către Beneficiar, acesta din urmă va fi obligat să plătească Prestatorului dobândă de întârziere calculată conform legislației în vigoare, precum să achite de asemenea cheltuielile cauzate Prestatorului cu recuperarea creanțelor.

13.6  Beneficiarul acceptă ca Prestatorul să emită facturi electronice.

 

14.    Condiții de garanție

14.1  Pentru produsele tipografice executate Antreprenorul își asumă exclusiv obligații de garanție privind stabilitatea culorilor (decolorare); condițiile de stabilitate a culorilor pentru tipurile de suporturi de bază amplasate în aer liber sunt următoarele:

         –    banner PVC: 36 luni,

         –    mesh: 36 luni,

         –    autocolant: 24 luni,

         –    hârtie: 6 luni.

         Condițiile de garanție pentru stabilitatea culorilor, pe perioade mai lungi decât cele de  

         mai sus, pot fi acordate numai în posesia unor informații adiționale.

14.2  Beneficiarul înțelege că diferențe minore de culoare pot fi datorate și tehnologiilor de tipărire și diferenței la formatele grafice. Dacă Beneficiarul pune la dispoziție Prestatorului mostre de culoare – proof, chromalin, cod Pantone –, atunci se poate alege culoarea cea mai apropiată de mostră, ținând cont de caracteristicile materialelor suport de bază și a profilurilor grafice. În lipsa unui astfel de mostră de culoare, Antreprenorul nu-și asumă nici o garanție pentru exactitatea culorii, astfel execuția / tipărirea produsului tipografic va avea loc conform reglajelor de bază ale utilajelor de imprimat.

14.3  În cazul unei execuții calitativ deficitare ale Prestatorului, acesta se angajează să execute din nou produsul tipografic, sau pe cât posibil să repare produsul tipografic; Antreprenorul nu va fi obligat la nici o altă compensație sau recompensă financiară.

 

15.    Dispoziții finale

15.1  În cazul în care valabilitatea declarației pârților este supusă unei forme scrise de către contractul prezent, mesajele e-mail pot fi considerate o astfel de formă scrisă. Efectele declarației scrise apar după preluarea de către cealaltă parte.

15.2  Forța majoră este orice eveniment, care nu poate fi influențat de pârți prin nici o acțiune a lor (de ex. catastrofă naturală, incendiu, explozie, grevă etc.), și care poate influenta satisfacerea contractului. Din punctul de vedere al contractului, situație de forță majoră poate fi formată mai cu seamă de deranjamentele de funcționare din cauza defecțiunii rețelei de telecomunicații. În cazul apariției unei situații de forță majoră, pârțile trebuie să anunțe neîntârziat în scris una pe alta. În această notificare se va descrie cauza exactă a forței majore, precum și efectul său de așteptat asupra satisfacerii contractului. Dacă forța majoră ar întârzia îndeplinirea contractului cu peste o (1) săptămână, pârțile vor fixa prin negocieri modificările necesare ale contractului. Dacă aceste negocieri nu dau rezultat pozitiv în termen de o (1) săptămână, oricare dintre pârți va avea dreptul de a abandona contractul. Dacă pârțile abandonează contractul din cauza unei situații de forță majoră, fiecare parte va suporta ea însăși daunele și costurile ivite pentru sine în legătură cu rezilierea contractului.

15.3  Prestatorul își rezervă dreptul de modificare a condițiilor contractuale generale.

15.4  În problemele nereglementate de contractul prezent, regulile referitoare ale codului civil vor fi relevante. Pârțile contractante declară că vor coopera între ele în cursul îndeplinirii contractului, vor furniza informațiile necesare, și în discuțiile eventuale vor da prioritate soluției pe cale amiabilă.

 

Beneficiarul înțelege clauzele condițiilor contractuale generale (CCG) din prezenta, și le acceptă concomitent cu înaintarea comenzii.

Beneficiarul declară că a fost informat în mod explicit de către prestator privitor la cele cuprinse la punctele 8.9., 9.4., 9.9., 11., 13.4., 13.6. și 15. din prezentul CCG, de asemeni declară că condițiile cuprinse în aceste puncte le acceptă necondiționat.

                           

 
Data ultimei actualizări: 01.10.2019 08:54:29